Algemene verkoop –en leveringsvoorwaarden bij koop op afstand van Hecke Elektronica B.V.
Per 18 september 2021

Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan die gehanteerd worden door Hecke Elektronica B.V.  bij de levering van producten en diensten. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hecke Elektronica B.V. geleverde producten door middel van koop op afstand. Door het aangaan van een koopovereenkomst zoals bedoeld in artikel 5 geeft u aan deze voorwaarden inclusief bijlagen te accepteren en na te leven.

Inhoudsopgave:
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Artikel 3. Toepasselijkheid
Artikel 4. Het aanbod
Artikel 5. De overeenkomst
Artikel 6. Herroepingsrecht
Artikel 7. Kosten in geval van herroeping
Artikel 8. Uitsluiting van herroepingsrecht
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10. De prijs
Artikel 11. Conformiteit en garantie
Artikel 12. Levering en uitvoering
Artikel 13. Betaling
Artikel 14. Geschillen
Artikel 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16. Wijzigingen in de voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. Hecke Elektronica B.V.: de besloten vennootschap Hecke Elektronica B.V. gevestigd te Ceintuurbaan 7 1072 ER Amsterdam.  Opererende onder BTW-nummer: 8524 34 613 B01. Kamer van koophandel Amsterdam 57091625. Hierna te noemen Hecke Elektronica en/of de Ondernemer. 
2. Omgeving/platform: de omgeving waarop Hecke Elektronica haar producten aan gebruikers aanbiedt te weten: www.hecke.com en/of www.hecke.nl
3. Gebruiker: ieder bezoeker van de omgeving.
4. Voorwaarden: deze algemene verkoop –en leveringsvoorwaarden bij koop op afstand van Hecke Elektronica, inclusief bijlagen.
5. Artikelen: alle producten waarvan Hecke Elektronica kenbaar heeft gemaakt deze voor verkoop beschikbaar te stellen via de Omgeving.
6. Klant/wederpartij: een gebruiker van de omgeving die overgaat tot de aanschaf van een artikel via het platform. Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dan wel een rechtspersoon die handelt in de de uitoefening van beroep of bedrijf.
7. Dag: Kalenderdag.
8. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Hecke Elektronica en een Klant. 
9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem, de Omgeving, voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
12. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant en Hecke Elektronica in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Hecke Elektronica B.V.
Ceintuurbaan 7
1071 ER Amsterdam


E-mailadres: info@hecke.com
Website: www.hecke.com
KvK-nummer: 57091625
Btw-identificatienummer: 8524 34 613 B01


Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten bij koop op afstand met Hecke Elektronica B.V..
2. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Hecke Elektronica verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs of afwijkende voorwaarden, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Hecke Elektronica schriftelijk zijn bevestigd. Hecke Elektronica behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.
3. Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Hecke Elektronica zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden. Indien de koop op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Hecke Elektronica gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hecke Elektronica niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- de wijze van betaling, levering en leveringstermijnen;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze waarop gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Hecke Elektronica de prijs garandeert.

Artikel 5. De overeenkomst
1. Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hecke Elektronica onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hecke Elektronica is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hecke Elektronica passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Hecke Elektronica daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Hecke Elektronica kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hecke Elektronica op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Hecke Elektronica zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
- het bezoekadres van de vestiging van Hecke Elektronica waar de klant met vragen terecht kan;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
-de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
- de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Hecke Elektronica deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
- de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6. Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Hecke Elektronica schriftelijk bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken  voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Hecke Elektronica retourneren, conform de door Hecke Elektronica  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7. Kosten in geval van herroeping
1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Hecke Elektronica dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
 1.Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, wordt dit door Hecke Elektronica uitgesloten, dit staat duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
a. die door Hecke Elektronica tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hecke Elektronica geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. De door Hecke Elektronica geleverde en nog te leveren goederen blijven eigendom van Hecke Elektronica totdat de wederpartij alle verplichting voortvloeiende uit de met Hecke Elektronica gesloten overeenkomst is nagekomen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW aan wettelijke handelsrente en buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten zijn voldaan.
2. Wanneer de wederpartij uit de door Hecke Elektronica geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij bij die vorming in opdracht van Hecke Elektronica en gaat hij de zaak voor Hecke Elektronica houden. De wederpartij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Hecke Elektronica zijn voldaan.
3. Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Hecke Elektronica mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Hecke Elektronica nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel 9.1 en Hecke Elektronica aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van Hecke Elektronica een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Hecke Elektronica dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Hecke Elektronica een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. De wederpartij zal ervoor instaan dat hij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Hecke Elektronica, geen pand  of beperkte rechten rusten.
4. De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Hecke Elektronica te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal Hecke Elektronica op haar eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op het eerste verzoek van Hecke Elektronica, voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan ten gunste van Hecke Elektronica een stil pandrecht vestigen op zijn vorderingen dien aangaande op de verzekeraar.
5. Hecke Elektronica is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Hecke Elektronica te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van haar rechten.

Artikel 10. De prijs
 1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2.In afwijking van het vorige lid kan Hecke Elektronica producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Hecke Elektronica geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Hecke Elektronica dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
Artikel 11. Conformiteit en Garantie
 1.Hecke Elektronica staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Hecke Elektronica er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 12. Levering en uitvoering
 1.Hecke Elektronica zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2.Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Hecke Elektronica kenbaar heeft gemaakt.
 3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Hecke Elektronica geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Hecke Elektronica het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Hecke Elektronica zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hecke Elektronica tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Hecke Elektronica bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.                                                                                                                                            7.Bij levering aan de klant, dient de klant het pakket en het product te controleren op uiterlijke gebreken of beschadiging. In geval van een beschadigd pakket dient de klant bij de handtekening voor ontvangst op het leveringsdocument "onder voorbehoud wegens beschadiging" te schrijven. In geval van een beschadiging of gebreken bij levering dient de klant dit terstond, of in ieder geval binnen 2 dagen, aan  Hecke Elektronica te melden. Klachten, ingediend na 2 dagen, komen niet meer in aanmerking.


Artikel 13. Betaling
 1.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn als bedoeld in artikel 6 lid
2. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. Voor elektronische koop op afstand vraagt Hecke Elektronica haar klanten om een vooruitbetaling van 100%. Betaling bij levering is mogelijk door verzending onder rembours, de hier bij behorende kosten komen te rekening van de klant. De klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4.De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hecke Elektronica te melden.
 5.In geval van wanbetaling van de klant heeft Hecke Elektronica behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hieronder vallen eventuele kosten van administratie, incasso, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten en wettelijke handelsrente.
 
Artikel 15. Klachtenregeling
 1.Hecke Elektronica beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten dienen schriftelijk dan wel per post of elektronisch via www.hecke.com of info@hecke.com gemeld te worden, zodra de klacht een feit is. De klant kan de klacht pas als ontvangen en in behandeling genomen beschouwen wanneer hij van Hecke Elektronica een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht heeft ontvangen. Vanaf het moment dat de klant de ontvangstbevestiging van de klacht van Hecke Elektronica heeft ontvang gaat de termijn zoals bedoeld in lid 3 lopen.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hecke Elektronica, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3.Bij Hecke Elektronica ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst en de verzending van ontvangstbevestiging beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hecke Elektronica binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling bij de bevoegde rechter.
 
Artikel 16. Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Hecke Elektronica  en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten tussen Hecke Elektronica en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Artikel 17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zullen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18. Wijzigingen in de voorwaarden
Hecke elektronica kan haar voorwaarden op ieder moment wijzigingen. De meeste actuele en geldende voorwaarden zijn te vinden op www.hecke.com en kunnen op verzoek van klanten verstrekt worden op dusdanig manier dat voorwaarden kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking